Menu:

MSZE ŚWIĘTE

Niedziele i Święta

 • 800,1200 Czaple
 • 1000 Smroków
 • Dni Powszednie
 • Czaple
 • 1800 Maj - Wrzesień
 • 1700 Październik
 • - I-sze Piątki XI - IV
 • - Piątki Wielkiego
  Postu
 • 1600 Listopad - Kwiecień

 • Smroków
 • 1600
  I-wsze Piątki V - IX
 • Piątki Wielkigo Postu
 • Soboty Maja
 • 1530
  I-wsze Piątki X - IV
 • Soboty Pażdziernika

Położenie


Wyświetl większą mapę

1. Ogólnie o położeniu Parafii.

Parafia w Czaplach Wielkich należy do diecezji kieleckiej i dekanatu skalskiego. Główny teren Parafii (Czaple Wielkie, Czaple Małe i Żarnowica) leży na terenie gminy Gołcza powiatu miechowskiego, w województwie małopolskim. Pozostałe części Parafii należą do trzech innych gmin : Szczepanowice do gminy Miechów, Smroków i Zagaje Smrokowskie do gminy Słomniki, a Celiny do gminy Iwanowice. Obejmuje teren trzech dużych wiosek : Czapel Wielkich, Czapel Małych i Smrokowa. Do parafii należy też kilka domostw w Szczepanowicach ( tzw „Dziadówki”), oraz Celin (część wioski położona łukiem od kaplicy w Zagajach Smrokowskich do lasu czapelskiego), 3 domostwa Zagai Smrokowskich, oraz 1 posesja w Żarnowicy.

2. Odległości poszczególnych wiosek do kościoła parafialnego i kaplicy w Smrokowie.

Najdalej położonym domostwem przynależącym do czapelskiej Parafii są Czaple Małe „Studzianowice”, do których aby dojechać musi się przejechać przez część Parafii w Wysocicach (ok. 9 km). Podobną odległość do kościoła w Czaplach trzeba pokonać drogą przez Zagaje Smrokowskie i Smroków z Celin. Mieszkańcy tej wioski mają swoją kaplicę filialną Parafii z Sieciechowic, a w/w graniczą bezpośrednio z kaplicą filialną Parafii Prandocin. Do kaplicy filialnej w Smrokowie mają odległość 3 – 3,6 km. Ich kontakt z Parafią Czaple Wielkie tłumaczony jest posiadaniem rodzinnych grobów na czapelskim Cmentarzu. Mieszkańcy Zagai Smrokowskich to najbliżsi sąsiedzi Smrokowa i sentymentalnie, oraz rodzinnie związani ze Smrokowem i budową pierwszej w tym terenie kaplicy. Do niej mają odległość 0,6 – 1 km. Mieszkańcy Szczepanowic „Dziadówek” do kaplicy w Smrokowie pokonują odległość 1,8 km, zaś do kościoła parafialnego w Czaplach ok. 3 km. Na Msze św. chodzą więc
i tu i tam. Mieszkańcy Smrokowa do kaplicy mają od 0,5 do 1,8 km, zaś do kościoła parafialnego - od 3,5 km do 5,3 km. Różne części Czapel Wielkich pokonują odległości do kościoła parafialnego do ok. 3 km, zaś z Czapel Małych od 1,7 km do ok. 4 km.

3. Opis poszczególnych wiosek

A. Wieś Czaple Wielkie rozłożona jest na obszarze wyznaczonym dwoma wzgórzami od strony północ – południe, granicą gminy Gołcza od wschodu, i od zachodu granicą z Czaplami Małymi. To położenie wyodrębnia 9 części wioski, mających osobliwe własne nazwy : „Ewelinów”, „Stara Wieś”, „Dworskie i Zadworze”, „Napławy”, „Kresy I”, „Kresy II”, „Kamieniec”, „Pola – Górna Droga”, „Łąki – Dolna Droga”. Na styku „Ewelinowa”, „Starej Wsi” i „Pól – Górnej Drogi” usytuowany jest kościół parafialny pochodzący z początku XVI wieku. (opis kościoła na oddzielnej stronie) Na styku „Kamieńca”, „Ewelinowa” i „Pól – Górnej Drogi” znajduje się Cmentarz Parafialny założony tutaj w drugiej połowie XIX wieku (wcześniej - do 1818 r - chowano zmarłych przy kościele parafialnym). Najstarszym pomnikiem – grobem jest rodzinne epitafium Popielów z 1885 roku i wcześniejszy o 60 lat nagrobek Józia Popiela (żył 18 miesięcy). Warto nadmienić, że na cmentarzu spoczywają: zasłużony dla tutejszej Parafii i społeczności miejscowej – Ks. Józef Czyż – długoletni proboszcz ( zm. 22.01.1924 r.), pochodzący z parafii Ks. prof. Seminarium w Kielcach – Stanisław Majcher (zm. 09.08.1939 r.), oraz pierwszy kapelan oddziału partyzanckiego „Hubala”, pochodzący ze Smrokowa – Ks. Lucjan Mucha ( zm.16.02.1962 w Starych Drzewcach). Znajduje się też zbiorowa mogiła partyzantów rozstrzelanych przez hitlerowskich okupantów w dniu 04.04.1944 roku. Na Cmentarzu jest też pochowany 24 letni nauczyciel ludowy śp. Jan Tokarski (zm. 03.08.1918 r.) Cmentarz został ogrodzony murem stałym za czasów probostwa Ks. Wincentego Dudzika i poświęcony 24.08.1965 r. przez J.E.Ks. bp Ordynariusza Jana Jaroszewicza. Pomiędzy „Dworskim”, „Napławami”, „Starą Wsią” a „Łąki – Dolną Drogą” znajduje się teren parku i dworu Popielów, z których znanymi postaciami byli m.in. : Zofia z Badenich Popielowa – właścicielka dworu i kolatorka tutejszej świątyni a także jej restauratorka, oraz jej syn – Wincenty Teofil Chościak - Popiel urodzony
w Czaplach Wielkich 28 czerwca 1825 r., biskup płocki (1863 –1875), następnie kujawsko – kaliski ( 1875 – 1883), a później arcybiskup warszawski (1883 – 1912), zmarły w Warszawie 7 grudnia 1912 r. Najprawdopodobniej to on uposażył tutejszą świątynie w wiele przedmiotów do sprawowania liturgii, oraz wystroju wnętrza.

B. Wieś Czaple Małe skupiona jest głównie przy drodze powiatowej Szczepanowice – Gołcza. Od tej drogi odchodzą cztery odnogi będące dodatkowymi częściami wioski. Zwane są one przez miejscowych: „Jaźwiny”, „Zadworze”, „Kresy”, „Wiktórka”, „Wygoda” i „Studzianowice”. W głównej części wsi, przy zbiegu dróg – wspomnianej drogi powiatowej z drogą gminną do Krępy - znajdują się ruiny dworu rodziny Popielów, właścicieli posiadłości w Ściborzycach. Sioło „Wiktórka” można też podzielić na trzy części, ze względu na usytuowanie domostw wzdłuż drogi gminnej Czaple Małe – Wysocice i przy polnej odnodze tej drogi, za lasem. Usytuowanie posesji w Czaplach Małych „Studzianowice” jest spowodowane przynależnością gruntów rolnych do gminy Gołcza. Bezpośrednio domostwa te graniczą z wioskami Władysław (przynależy do parafii Sieciechowice) i Wysocice.

C. Malowniczo położona wzdłuż drogi powiatowej wieś Smroków leży równolegle do trasy międzynarodowej E-7 i rzeki Szreniawy zamykając granice parafii czapelskiej od strony wschodniej. Wjeżdzając w drogę powiatową od drogi powiatowej Szczepanowice – Gołcza mijamy cztery domostwa należące do wsi Orłów parafii Prandocin. Wieś ta ma niejako dwie części rozdzielone strumieniem „Radwanki” i mostem drogowym nad nią. W drugiej części wsi, na wzniesieniu widocznym z trasy E-7 jadąc
z Miechowa, usytuowany jest kompleks szkolny Zespołu Szkół im. Jana Pawła II ( w skład tej placówki oświatowej wchodzą : Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum dla pracujących). Niedaleko końca wioski znajduje się kaplica filialna pw Matki Boskiej – Królowej Polski wybudowana wielkim społecznym zrywem inspirowanym przez mieszkańca Zagai Smrokowskich – p. inż. Józefa Smoczyńskiego i miejscowego gospodarza – Stanisława Grzegórzki. Prace budowlane były rozpoczęte jesienią 1982 r. za proboszcza Ks. kan. Stanisława Kieczyńskiego, a zakończone poświęceniem kaplicy dokonanym w roku 1987 przez Ks. bp Mieczysława Jaworskiego – sufragana kieleckiego za czasów proboszczowania Ks. Stanisława Jaworskiego. Ciekawostką związaną z tą wioską są odkryte w czasie prac budowlano-remontowych przy budynku tutejszej szkoły pozostałości archeologiczne przedmiotów użytkowych, oraz grobów ze szkieletem człowieka z epoki tzw „sznurkowej”.

D. Szczepanowice „Dziadówki” Szczepanowice to wieś rozłożona prostopadle do trasy międzynarodowej E-7 i składająca się z kilku części. Główny trzon wioski należy do Parafii w Miechowie. Położona na wzniesieniu, w odległości ok. 0,5 km od drogi powiatowej Szczepanowice – Gołcza w kierunku północnym część tej wioski (9 domostw) przynależy do Parafii Czaple Wielkie i nazywana jest „Dziadówki”
Zagaje Smrokowskie i Celiny to części wiosek przynależące do dwóch Parafii sąsiadujących z czapelską Parafią: w Prandocinie i Sieciechowicach. Przynależność mieszkańców tych części do Parafii w Czaplach można tłumaczyć posiadaniem rodzinnych grobów na czapelskim Cmentarzu.

E. Cztery domostwa Zagai Smrokowskich przylega bezpośrednio do granic Smrokowa. Położenie tych domostw jest bardzo piękne. Dwa z nich umiejscowione są na rzeką Szreniawa. Tutaj mieszka p. Józef Smoczyński wspominany fundator kaplicy w Smrokowie. Do dwóch pozostałych dochodzi się pięknym krasowym jarem. Czapelscy Parafianie mieszkający w Celinach mogą duktem leśnym dojść do kościołą w Czaplach pokonując odległość ok. 3,5 km. Domostwa ich rozłożone są łukiem wzdłuż drogi gminnej biegnącej od północy drogi Zagaje Smrokowskie - Władysław. Jeden kraniec tej części wioski graniczy bezpośrednio z kaplicą filialną Parafii Prandocin w Zagajach Smrokowskich, a od drugiego do kaplicy filialnej Parafii Sieciechowice w Celinach jest ok. 1 km. W obu przypadkach domostwa Parafian czapelskich mieszają się z domostwami Parafian wspomnianych Parafii w Prandocinie i Sieciechowicach.

4. Sąsiedztwo Parafii

Parafia czapelska graniczy: